Kolejna wygrana w sprawie o korzystanie z kapitału

Kolejny raz udowodniliśmy przed sądem, że roszczenia przegranych banków o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału są bezpodstawne.

Wyrokiem z 5 października br. Sąd Okręgowy w Legnicy oddalił powództwo mBanku w całości i zasądził na rzecz klientów kwotę 10 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. W trakcie procesu początkowo został uwzględniony wniosek banku o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy z powództwa kredytobiorców, ale po zażaleniu kancelarii Sąd zmienił postanowienie i doprowadził do rozstrzygnięcia.
W ustnych motywach wyroku Sąd uznał powództwo za niezasadne i w dodatku przedwczesne. Zwrócił ponadto uwagę, że zamieszczanie przez przedsiębiorcę klauzul abuzywnych nie może rodzić sytuacji, w której przedsiębiorca może domagać się wynagrodzenia z tego tytułu, a które to wynagrodzenie bank wycenił na niemal 75 000 zł.
Jest to kolejna przegrana mBanku w sprawach o bezumowne korzystanie z kapitału w ciągu jednego miesiąca!