TSUE o rozróżnieniu konsumenta

Kiedy kredytobiorcę dotyczą prawa konsumenta? TSUE wskazał, na co zwracać uwagę przy rozpatrywaniu skarg na kredyty indeksowane go CHH. Oto pierwszy z dwóch oczekiwanych w czerwcu wyroków.

Sprawa dotyczyła małżenstwa, które zawarło umowę kredytu indeksowanego do CHF i domagało się od banku zwrotu za raty zapłacone w oparciu o abuzywne postanowienia umowy kredytu indeksowanego do CHF. Bank wskazywał z kolei, że umowa kredytu została zawarta w celu gospodarczym, dokładniej refinansowania wcześniejszych zobowiązań powódki zaciągniętych w celu sfinansowania jej działalności gospodarczej, w formie spółki cywilnej, zarówno w chwili składania wniosku o kredyt, jak i zawarcia umowy. Mąż (drugi powód) nie prowadził jednak działalności gospodarczej – miał umowę o pracę. Jako cel kredytu małżeństwopodało: 96 tys. zł na refinansowanie kredytu, a 110 tys. zł na remont domu.

Sąd Rejonowy z Warszawy skierował zapytanie do TSUE: na jakich warunkach kredytobiorca, który zawarł umowę kredytu częściowo w celach gospodarczych lub zawodowych, a częściowo dla prywatnych, wraz z innym kredytobiorcą działającym wyłącznie dla prywatnych potrzeb konsumpcyjnych, może być uznany za konsumenta w myśl dyrektywy 93/13 o ochronie konsumentów.

TSUE wskazał, że w celu ustalenia, czy dana osoba jest objęta zakresem ww. pojęcia konsumenta, w szczególności, czy gospodarczy cel umowy kredytu zawartej przez nią jest tak ograniczony, że nie jest on dominujący w ogólnym kontekście tej umowy, sąd krajowy jest zobowiązany uwzględnić wszystkie istotne okoliczności towarzyszące tej umowie, zarówno ilościowe, jak i jakościowe, w szczególności: podział wykorzystania pożyczonego kapitału na działalność zawodową i pozazawodową, a w przypadku większej liczby kredytobiorców okoliczność, że tylko jeden z nich realizuje cel gospodarczy lub że kredytodawca uzależnił udzielenie kredytu przeznaczonego na cele konsumenckie od częściowego przeznaczenia pożyczonej kwoty na spłatę długów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową.

Wskazówki TSUE już na etapie weryfikacji spraw wsądzie pozwolą podjąć właściwą decyzję, a tym samym przyspieszyć bieg spraw.

fot. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej