Upadłość Getin Noble Bank a Twoja sprawa

20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A. Ogłoszenie upadłości tego banku rodzi konsekwencje dla spraw sądowych o unieważnienie umów kredytów waloryzowanych do walut obcych, które przedstawiamy poniżej. Jednocześnie zapewniamy, że Kancelaria wdrożyła procedury związane z obsługą Państwa spraw w toku postępowania upadłościowego.

1. Tok postępowań sądowych – czy sprawy zostaną umorzone lub zawieszone?
W wyniku ogłoszenia upadłości Getin Noble Bank S. A., sąd rozpoznający sprawę „frankową” zmuszony będzie wydać postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S. A.

Naszym zdaniem zasadne będzie w tym wypadku zawieszenie postępowania jedynie w zakresie roszczeń o zapłatę nienależnie uiszczonych przez Państwa rat kredytu, natomiast w dalszym ciągu możliwe będzie procedowanie spraw sądowych w zakresie roszczenia o ustalenie nieistnienia stosunków prawnych wynikających z Państwa umów kredytu. Obawiamy się jednak, że sądy początkowo mogą nie akceptować takiego stanowiska i konieczne będzie zaskarżanie przez nasz zespół postanowień o zawieszeniu w całości postępowań sądowych w Państwa.

Uspokajamy jednak – sprawy nie zostaną definitywnie umorzone, aczkolwiek mogą zostać zawieszone na długi czas.
Zobacz więcej

2. Jakie czynności należy podjąć w sytuacji ogłoszenia upadłości przez Getin Noble Bank S.A.?
Aby ograniczyć zagrożenia wynikające z upadłości Getin Noble Bank S.A. złożymy w Państwa imieniu oświadczenia o potrąceniu Państwa wierzytelności z tytułu uiszczonych na rzecz Getin Noble Bank S. A. rat kredytu z wierzytelnościami Getin Noble Bank S.A. z tytułu kapitału wypłaconego kredytu. Następnie zgłosimy Państwa wierzytelności w toku postępowania upadłościowego i powołamy się na dokonane potrącenie wierzytelności. Ten zabieg umożliwi nam pomniejszenie albo wyeliminowanie roszczeń banku względem Państwa z tytułu zwrotu kapitału kredytu. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść bowiem do sytuacji, że Państwo nie odzyskaliby swoich należności z racji na brak wystarczającego majątku upadłego banku, a syndyk masy upadłościowej banku mógłby pozwać Państwa o zwrot całości wypłaconego Państwu kapitału kredytu.
Zobacz więcej

3. Czy należy spodziewać się powództwa o zwrot kapitału kredytu?
Syndyk masy upadłości przede wszystkim będzie działał na rzecz masy upadłości. Oznacza to, że jego zadaniem jest dążenie do zaspokojenia wierzycieli Getin Noble Bank S. A. z wykorzystaniem wszelkich dostępnych składników majątku tego podmiotu. W tym celu syndyk może w szczególności dochodzić w imieniu Banku jego roszczeń przed sądami.

Istnieje więc ryzyko składania przez syndyka pozwów o zapłatę wypłaconego Państwu kapitału kredytu. Wiele jednak zależy tu od stanowiska samego syndyka Getin Noble Bank S. A., gdyż wytoczenie powództwa o zapłatę kapitału, gdy nie uprawomocnił się jeszcze wyrok unieważniający umowę kredytu, powinno być uznane za przyznanie przez bank, że umowa kredytu frankowego w danej sprawie była nieważna.
Zobacz więcej

4. Sytuacja frankowiczów, którzy nie uzyskali postanowienia o zabezpieczeniu, a także posiadających nadpłacone kredyty
Z racji na fakt, że odzyskanie środków z Getin Noble Bank S.A. w toku postępowania upadłościowego jest wątpliwe, zalecamy osobom, które nie otrzymały tytułu zabezpieczenia, zaprzestanie spłacania rat kredytu od dnia ogłoszenia upadłości banku.

Na stronie naszej Kancelarii przedstawiamy korzyści i ryzyka związane z podjęciem decyzji o samodzielnym (to jest bez stosownej decyzji sądu) zaprzestaniu spłaty dalszych rat kredytowych.
Zobacz więcej